University of Houston
Department of Chemistry
Group of Prof. Vassiliy Lubchenko

Dr. Andriy Zhugayevych

Position: Postdoctoral Associate (2008-2010)