Білет № 1

 1. Будова іонних кристалів.
 2. Застосування теорії груп у фізиці.
 3. Діелектричний тензор кубічного кристалу.
 4. Класифікувати коливні моди молекули NH3.

Білет № 2

 1. Загальний вигляд перетворення симетрії тривимірного простору.
 2. Застосування теорії груп у фізиці.
 3. Пояснити операцію симетрії sh і записати її матрицю.
 4. Металічна "прафаза" напівметалів 5-ї групи має просту кубічну гратку. Пояснити перехід в напівметалічну фазу.

Білет № 3

 1. Будова ковалентних кристалів.
 2. Група обертань.
 3. Знайти всі просторові групи, що мають гратку hR і точкову групу C3v.
 4. Вказати розташування атомів кристалу Si в площинах (111) і знайти відстань між сусідніми шарами.

Білет № 4

 1. Поняття гратки Браве і базису (motif).
 2. Група обертань.
 3. Тензор модулів пружності кубічного кристалу.
 4. Пояснити перехід a-Sn – b-Sn.

Білет № 5

 1. Вказати кристалографічну систему, сингонію, тип гратки Браве, кристалографічний клас і арифметичний клас просторової групи I-4d2.
 2. Точкові групи.
 3. Для яких груп п'єзоелектричний тензор нульовий?
 4. Кристал має тетрагональну гратку з a=8.437A і c=7.139A, його густина 6.29 г/см3. Відомо, що в його складі можуть бути присутні In,Tl,Te. Визначити хімічну формулу кристалу і кількість атомів кожного сорту в елементарній комірці.

Білет № 6

 1. Для чого введене поняття кристалографічної системи?
 2. Точкові групи.
 3. Чому g-залізо (ГЦК) легше кується ніж a-залізо (ОЦК)?
 4. Записати гамільтоніан і знайти спектр спінових хвиль у феромагнетику з ОЦК-граткою з урахуванням найближчих і наступних сусідів. Побудувати графіки для основних напрямків.

Білет № 7

 1. Як побудувати обернену гратку?
 2. Симетрія фізичних тензорів.
 3. Коли індекси Міллера площини співпадають з індексами перпендикулярного до площини напряму?
 4. Пояснити ферооелектричний перехід в BaTiO3.

Білет № 8

 1. Молекулярні кристали двоатомних молекул.
 2. Структура молекул.
 3. Чому немає груп 3/m і 3/mmm?
 4. Побудувати гратку, обернену до гратки tI з параметрами a=4A і c=6A.

Білет № 9

 1. Пояснити поняття елементарної комірки, примітивної комірки, комірки Браве і комірки Вігнера–Зейтца.
 2. Фізичні властивості молекул.
 3. Кристалічна будова елементів IV групи.
 4. Методом ЛКАО знайти хвильову функцію основного стану гіпотетичної молекули He6 у формі октаедра, за умови, що хвильові функції окремих атомів слабо перекриваються. Вказати симетрію і псевдоорбітальне квантове число молекулярних орбіталей.

Білет № 10

 1. Загальний вигляд елемента кристалографічної групи.
 2. Фізичні властивості молекул.
 3. Чому немає гратки tF?
 4. Пояснити перехід diamond-C – graphite-C.

Білет № 11

 1. Кристалічна будова металів.
 2. Кристалографічні групи.
 3. Тензор модулів пружності ізотропного середовища.
 4. Вказати симетрію і елементарний фрагмент молекули C6H6.

Білет № 12

 1. Що таке група?
 2. Кристалографічні групи.
 3. Чому молекула Si12 стабільна, а C12 – ні?
 4. Дослідити деформацію молекули P4 в електричному полі.

Білет № 13

 1. Пояснити різницю між іонним, ковалентним і донорно-акцепторним типами зв'язку.
 2. Кристалографічні групи.
 3. Чому молекули SFn існують лише до шостого порядку?
 4. Вказати незалежні параметри геометрії молекули CH3F.

Білет № 14

 1. Описати точкову групу T.
 2. Структура кристалів.
 3. Чому молекула P4 стабільна, а N4 – ні?
 4. Знайти підгрупи і надгрупи точкової групи C3v.

Білет № 15

 1. Як знайти число інваріантів тензора?
 2. Структура кристалів.
 3. Гексагональне представлення гратки hR.
 4. Перелічити нееквівалентні елементи та вказати твірні точкової групи D4h.

Білет № 16

 1. Загальний вигляд ортогонального перетворення тривимірного простору.
 2. Структура кристалів.
 3. Знайти всі значення параметрів гратки hR, при яких вона вироджується в гратку вищої симетрії.
 4. Знайти перетворення сферичних функцій px, py, pz при перетворенні елементом симетрії c6i.

Білет № 17

 1. Що таке точкові групи?
 2. Фізичні властивості кристалів.
 3. Чи може потенціальний ящик у формі рівностороннього трикутника мати три лінійні незалежні хвильові функції, що перетворюються одна в одну при поворотах на 120 градусів?
 4. Знайти характер елемента симетрії c4i в аксіально-векторному представленні групи обертань.

Білет № 18

 1. Описати точкову групу D6h.
 2. Фізичні властивості кристалів.
 3. Чому молекула Li2O лінійна, а H2O тетраедрична?
 4. Знайти кути Ейлера повороту на 2p/3 навколо осі [111].