Тестові питання до курсу

Див. також питання в залікових роботах і програму курсу

1. Точкові групи

  Група обертань

 1. Чим відрізняються представлення групи O(3) різної парності?
 2. Як одержати правила відбору для матричних елементів виду <lm|A|l'm'>?
 3. Як знайти власні функції оператора кутового моменту з фіксованою проекцією на задану вісь?
 4. Точкові групи

 5. Що таке точкові групи?
 6. Описати задану точкову групу.
 7. Пояснити задану операцію симетрії.
 8. Чому немає груп 3/m і 3/mmm?
 9. Чому для деяких точкових груп позначення парних і непарних груп відрізняються?
 10. Чим відрізняються групи Th і Td.

2. Симетрія фізичних тензорів

 1. Як знайти число інваріантів тензора?

3. Симетрія і структура молекул

  Структура молекул

 1. Чому молекула Li2O лінійна, а H2O тетраедрична?
 2. Чому молекула P4 стабільна, а N4 і Si4H4 ні?
 3. Чому молекула Si12 стабільна, а C12 ні?
 4. Чому молекули SFn існують лише до шостого порядку?
 5. Які можливі значення числа n в молекулах поліедральних вуглеводнів CnHn?
 6. Чому серед молекул поліедральних вуглеводнів CnHn найстабільнішою є C20H20?
 7. Чому хімічні властивості атома визначаються в основному s- і p-електронами і в меншій мірі d- і тим паче f-електронами?
 8. Електронна структура і коливання молекул

 9. Чи може потенціальний ящик у формі рівностороннього трикутника мати три лінійно незалежні хвильові функції, що перетворюються одна в одну при поворотах на 120 градусів?

4. Просторові групи

  Група рухів

  Кристалографічні групи

 1. Поняття гратки Браве і базису (motif).
 2. Пояснити поняття елементарної комірки, примітивної комірки, комірки Браве і комірки Вігнера–Зейтца.
 3. За яким принципом гратки Браве ділять на 14 типів?
 4. Описати задану кристалографічну групу.
 5. Гратка моноклинного фтору (просторова група C2/c) орторомбічна, а її відносять до моноклинної системи (тип гратки mC). Чому?
 6. Чому немає гратки tF?
 7. Гексагональне представлення гратки hR.
 8. Коли індекси Міллера площини співпадають з індексами перпендикулярного до площини напряму?
 9. Для чого введене поняття кристалографічної системи?
 10. Порядок групи R-3m – 36, а групи P63/mmc – 24. Чому ж симетрію останньої групи вважають вищою?

5. Симетрія і структура кристалів

  Структура кристалів

 1. Пояснити різницю між іонним, ковалентним і донорно-акцепторним типами зв'язку.
 2. Кристалічна будова металів.
 3. Будова ковалентних кристалів.
 4. Будова іонних кристалів.
 5. Будова молекулярних кристалів.
 6. Кристалічна будова елементів IV групи.
 7. Кристалічна будова елементів V групи.
 8. Кристалічна будова елементів VI групи.
 9. Молекулярні кристали двоатомних молекул.
 10. Кристали інертних газів.
 11. Кристалічна будова напівпровідниких сполук III+V, II+VI і аналогічних.
 12. Структурні типи одноелементних кристалів.
 13. Структурні типи двоелементних кристалів.
 14. Електронна структура кристалів і динаміка кристалічної гратки

 15. Як знайти число гілок фононного спектру?