Програма мінімум

Основні розподіли: біноміальний, рівномірний, нормальний. Формула для середнього значення функції. Обчислення нормувального дільника, середнього і дисперсії. Фізичний смисл центральної граничної теореми.

Перший і другий закони термодинаміки. Рівняння стану і теплоємність. Обчислення основних термодинамічних величин з вільної енергії.

Канонічний розподіл для квантових і класичних систем. Обчислення статистичної суми ансамблю невзаємодіючих квантових систем типу осциляторів. Ідеальний одноатомний газ. Розподіли Максвелла і Больцмана.

Великий канонічний розподіл для квантових і класичних систем. Ідеальний квантовий газ. Статистика Фермі–Дірака та Бозе–Ейнштейна.

Флуктуації.